Faculty


140x140
Prof. Chunyi Peng
E-mail: chunyi AT purdue.edu


MSSN Students


 • Haotian Deng (PhD, 08/2015 - )
 • Kun Jin (PhD, 08/2016 -)
 • Cheng Zhang (PhD, 01/2017- )

MSSN Alumni


 • Qiang Zhai (PhD, 06/2017)
 • Si Fang (Undergraduate, 09/2016 - 06/2017)
 • Gan Fang (Undergraduate, 09/2014 - 05/2016)
 • Di Li (Undergraduate, 09/2015 -12/2015)
 • Ryan Van Soelen (Undergraduate, 01/2015 - 05/2015)
 • Li Zhang (Undergraduate, 05/14 - 08/14)
 • Sreeram Sreethar Babu (MS, 09/13 - 03/14)

Visiting Students


 • Xumiao Zhang, University of Science and Technology, China, (Undergraduate, 06/2017-08/2017)
 • Zengwen Yuan, UCLA, (PhD, 06/2017-08/2017)
 • Zhehui Zhang, UCLA, (PhD, 06/2017-08/2017)
 • Qianru Li, UCLA, (PhD, 06/2017-08/2017)
 • Jiahua Chen, Peking University (MS, 09/2015 - 12/2015)
 • Jinyu Zhang, Shanghai Jiaotong University (PhD, 08/2014 -12/2015)